Säännöt

Alla olevat säännöt astuivat voimaan alkaen 30.12.2020.

LINKKI JYVÄSKYLÄ RY:N SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Linkki Jyväskylä ry. Yhdistyksen kotipaikka on
Jyväskylä.
 

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Jyväskylän yliopiston
tietotekniikan ja koulutusteknologian opiskelijoiden yhdyssiteenä
informaatioteknologian tiedekuntaan, edistää heidän opintojaan,
harrastuksiaan ja yhteisiä etujaan, sekä huolehtia jäsentensä
oikeuksista opiskelijoina.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää opintomatkoja, harjoittelupaikkojen välitystä
  jäsenilleen, urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä huvi- ja
  kulttuuritilaisuuksia
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
 • järjestää asianomaisella luvallamyyjäisiä, rahankeräyksiä,
  arpajaisia, maksullisia huvitilaisuuksia ja muita vastaavanlaisia
  tapahtumia
 • harjoittaa asianomaisella luvalla anniskelu- ja ravintolatoimintaa
  järjestämissään tilaisuuksissa
 • omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
  kiinteää omaisuutta
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla Jyväskylän yliopistossa
tietotekniikan tai koulutusteknologian opintoja suorittava perustai jatko-opiskelija tai henkilö, jonka yhdistyksen hallituksen
kokous muuten hyväksyy jäseneksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja
kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua
yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti tukeneen henkilön, joka on
antanut siihen suostumuksensa. Kunniajäsenyys on elinikäinen.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän
liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin
jäsenryhmälle päättää kevätkokous. Kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja sekä vähintään kolme ja enintään kolmetoista muuta
jäsentä. Näiden lisäksi yhdistyksen kokous voi valita yhdestä
neljään varajäsentä (1., 2., 3. ja 4. varajäsen). Puheenjohtaja
valitaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Jos ehdokkaita on useampi
kuin kaksi (2), eikä kukaan saa ensimmäisellä kierroksella enempää
kuin puolet annetuista äänistä, käydään toinen kierros ensimmäisellä
kierroksella kahden eniten ääniä saaneen kesken. Lopullisessa
äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muut hallituksen
jäsenet valitaan enemmistölistavaalilla kokouksen puheenjohtajalle
jätettävien ehdokaslistojen perusteella.
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä kaikki näiden sääntöjen hänelle
antamat oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat varapuheenjohtajalle.
 
Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman
äänivaltaa. Varajäsenestä tulee äänivaltainen varajäsen, jos
varsinainen jäsen on estynyt tai eroaa kesken kauden. Varajäsen
toimii äänivaltaisena varajäsenenä siihen asti, kunnes seuraavan
yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus aloittaa työskentelynsä.
Eronneen jäsenen tilalle valitun toimikausi kestää siihen asti kuin
eronneen toimikausi olisi kestänyt.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja tai henkilö, jolla on nimenkirjoitukseen
hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.
 

8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.
 
Tarkemmin taloudesta säädetään talousohjesäännössä.
 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen
kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous lokamarraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
ääni. Kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostiviesteillä jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen, sekä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen internetsivuilla. 

11. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
  lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 • päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio
 • vahvistetaan ohjesäännöt ja muut tarvittavat säännökset seuraavalle
  vuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. ANSIOMERKIT JA JUHLANAUHA

Yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneille jäsenille
ansiomerkkejä, joista säädetään tarkemmin ansiomerkkiohjesäännössä.
Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä
edustettaessa käytettävä juhlanauha. Sen käytöstä säädetään
tarkemmin juhlanauhaohjesäännössä.

13. SÄÄNTÖMUUTOKSET

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä, jos
vähintään kolme neljäsosaa yhdistyksen kokouksessa annetuista
äänistä kannattaa sitä yhdessä kokouksessa, tai ehdotus hyväksytään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja sitä kannattaa seuraavassa,
aikaisintaan viikon kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa
kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

14. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään yksi viikko.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan
yhdistyksen tarkoitusta palvelevaan toimintaan purkautumisesta
päättäneen kokouksen mukaisesti.