Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Yleistä

Linkki Jyväskylä ry. (myöhemmin Linkki) on keväällä 2006 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö, jonka keskeisimmät tavoitteet ovat:

  • Opiskelijoiden etujen valvonta ja opiskeluolosuhteiden kehittäminen. Edellä mainittuihin kohtiin sisältyy mm. opiskelijoiden näkökulman esille tuominen heitä koskevissa asioissa.
  • Opiskelua ja työelämää koskevan informaation ja opastuksen jakaminen. Tietotekniikan opiskelijoita koskevan tutortoiminnan kehittäminen yhteistyössä sekä tietotekniikan laitoksen että ylioppilaskunnan kanssa. Lisäksi jatko-opiskelija- ja alumnitoiminnan sekä kansainvälisten asioiden kehittäminen.
  • Suhteiden luominen ja lujittaminen tietotekniikan laitoksen, informaatioteknologian tiedekunnan, eri ainejärjestöjen ja ICT-alan organisaatioiden kanssa.
  • Erinäisten opiskelu- ja vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen.
  • Tietotekniikan opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden edistäminen.

Yhdistystoiminta

Linkki rekrytoi aktiivisesti jäseniä uusista tietotekniikan opiskelijoista, erityisesti opiskelujen alkuvaiheessa yliopisto-opiskeluun opastamisen ohella.

Linkki pyrkii jäsenlähtöiseen toimintaan, käyttämällä työryhmiä tilanteesta riippuen mm. tapahtumien järjestämisessä. Työryhmät perustetaan hallituksen päätöksellä ja hallitus nimittää työryhmälle vastuuhenkilön, joka raportoi työryhmän toiminnasta hallitukselle. Vastuuhenkilöt kutsuvat työryhmät koolle. Työryhmät ovat lähtökohtaisesti avoimia kaikille jäsenille ja Linkki kannustaa jäsenistöään osallistumaan niihin. Linkki pyrkii aktivoimaan jäsenistöään toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Asioiden huolellisen valmistelun tukena suunnitelmista pidetään ajantasainen versio verkossa. Valmistelukohteen luonteen salliessa käytetään Linkin avointa wikiä. Merkittävistä jaksollisista tapahtumista valmistellut työryhmä kirjoittaa tapahtumaraportin tulevien tapahtumakertojen valmistelun helpottamiseksi. Linkin toimistona toimivaa ainejärjestötilaa kehitetään edelleen miellyttävänä tauonviettopaikkana. Toimintavuonna julkaistaan vähintään yksi painos jäsenlehdestä.

Linkki tiedottaa aktiivisesti sekä omista että muiden ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan ja yliopiston tapahtumista.

Toimintavuonna 2014 Linkin hallituksen tulee päättää yhdistyksen internet-sivujen (ml. jäsenrekisteri) päivittämisestä ja kehittämisestä.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Yhteistyötä jatketaan ylioppilaskunnan kanssa. Hallitus nimeää vastuuhenkilöt vierailemaan tärkeiksi kokemiensa ylioppilaskunnan toimielimien, kuten valiokuntien, kokouksissa. Vastuuhenkilöt raportoivat ainejärjestöä koskevia asioita hallituksen tiedoksi. Linkin jäseniin edustajistossa pidetään yhteyttä ja jäsenistöä kannustetaan aktiivisuuteen ylioppilaskuntatoiminnassa. Linkki kohtelee tasapuolisesti ylioppilaskunnan eri edustajistoryhmiä ja näissä vaikuttavia Linkin jäseniä.

Jäsenistöä rohkaistaan hakemaan avoimiin opiskelijaedustajapaikkoihin, erityisesti tiedekuntaneuvostoon. Opiskelijaedustajiin pidetään aktiivisesti yhteyttä. Linkki puoltaa sopivia hakemuksia hallinnon opiskelijaedustajapaikkoihin.

Linkki on mukana kurssipalautteen keräämisessä ja osallistuu tietotekniikan laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmän toimintaan.

Jäsenistöä kuunnellaan aktiivisesti. Epäkohtiin puututaan suoraan tai ylioppilaskunnan kautta. Hallitus nimittää sosiaalipoliittisen vastaavan.

Linkki huomioi naisopiskelijat miesvaltaisella alalla kehittämällä ja tukemalla IT-tyttöjen toimintaa.

Opiskelun edistäminen

Linkki puuttuu jäsenistön ja muiden sidosryhmien esille tuomiin epäkohtiin. Hallitus osallistuu kurssien kehittämiseen käsittelemällä ja analysoimalla kerätyt kurssipalautteet kunkin lukukauden päätteeksi. Yhteistyössä laitoksen kanssa järjestetään opintomenestystä käsittelevä tapahtuma.

Uusia opiskelijoita opastetaan opiskelutilan käyttöön ja heille järjestetään IRC-koulutus, jossa ohjataan opiskeluun liittyville kanaville. Opiskelutilaan käytettäväksi hankitaan lisää opintoihin liittyvää kirjallisuutta, materiaalia ja työvälineitä.

Linkki kannustaa jäseniään hakemaan tutortehtäviin. Uudet tutorit osallistuvat ylioppilaskunnan järjestämään tutorkoulutukseen. Linkki tekee yhteistyötä Tietotekniikan tutoreiden kanssa ja järjestää tutoreille ainejärjestötoiminta-aiheisen koulutuksen. Koulutukseen kutsutaan myös edellisen vuoden tutorit kertomaan kokemuksistaan.

Fuksit otetaan osaksi tiedeyhteisöä muun muassa fuksisaunalla ja fuksiaisissa. Fukseille järjestetään Linkin esittelytapahtuma, jossa esitellään ainejärjestötila ja sen palvelut. Lisäksi kerrotaan Linkin toiminnasta ainejärjestönä ja kannustetaan aloittavia opiskelijoita osallistumaan toimintaan opintojen alusta lähtien.

Valmistuneisiin opiskelijoihin pidetään yhteyttä alumnitoiminnan muodossa ja sitä kehitetään edelleen. Myös kansainvälisiä asioita ja vaihto-opiskelijoita koskevaa toimintaa kehitetään. Hallitus nimittää kv-vastaavan.

Opiskelijoiden kansainvälistymistä edistetään järjestämällä yhteistyössä tiedekunnan kanssa hallituskauden aikana infotilaisuus, jonne kutsutaan opiskelijavaihdossa olleita opiskelijoita kertomaan kokemuksistaan. Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden vuorovaikutusta edistetään.

Yhteistyö

Yhteistyötä jatketaan Tietotekniikan laitoksen ja Informaatioteknologian tiedekunnan kanssa mm. osallistumalla opiskelijarekrytointeihin sekä järjestämällä yhteistyössä vapaa-ajan toimintaa. Linkki kannustaa laitoksen opetuksesta vastaavia kehittämään opetustoimintaansa ja palkitsee laitoksen opettajien joukosta ansiointuneimpia. Linkki osallistuu laitoskokouksiin ja tätä kautta edistää laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä.

Työelämään luodaan kontakteja yritys- ja alumnitoiminnan kautta. Linkki järjestää yhteistyössä laitoksen kanssa IT-alan opintoja ja työelämää käsittelevän tapahtuman. Linkki järjestää tutustumiskäyntejä ja esittelytilaisuuksia alan eri organisaatioiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi rekrytointia yrityksiin edistetään yhdistyksen www-sivujen ja sähköpostilistan kautta.

Yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa kehitetään.

Linkki tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston eri ainejärjestöjen kanssa. Linkki jatkaa yhteistyötä tietotekniikan alan liittojen, mm. Ketky ry:n sekä TiTOL ry:n kanssa.

Vapaa-ajan toiminta

Hallituskauden aikana Linkki järjestää kilpailuja, akateemisia perinnetapahtumia, saunailtoja ja muuta toimintaa. Tapahtumia toteutetaan yhteistyössä eri järjestöjen ja yliopiston henkilökunnan kanssa. Osa järjestetyistä tapahtumista on päihteettömiä.

Keväällä järjestetään Agora Championship yhteistyössä Tietotekniikan ja Tietojenkäsittelytieteen laitosten kanssa. Alkuvuodesta järjestetään Linkin 8-vuotissyntymäpäivät, vappuna Jyväsmetro ja vappusauna. Instanssi LAN- ja demoparty järjestetään keväällä 2014. Instanssi-työryhmässä tulee olla vähintään yksi istuvan hallituksen jäsen.

Kesällä järjestetään linkkiläisten kokoontuminen.

Syksyllä järjestetään: fuksiaiset, lanit ja pikkujoulut. Syksyllä yritysvastaavat tekevät haalaritilauksen.

Fuksisauna järjestetään sekä kevään, että syksyn fukseille.

Muutakin toimintaa, kuten ekskursioita ja akateemisia pöytäjuhlia, järjestetään hallituskauden mittaan. Tapahtumatarjonta mukautetaan jäsenistön toiveisiin.

Talvisin pyritään järjestämään sisäliikuntavuoro, kesäisin ulkoliikuntavuoro. Tämän lisäksi järjestetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan myös muuta liikunnallista toimintaa ja osallistutaan puulaakeihin ja muihin kisoihin.

Ympäristön huomiointi

Linkki pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristön ja kestävän kehityksen vaatimukset. Järjestön toiminnassa minimoidaan jätteen synty käyttämällä kestoastioita mahdollisuuksien mukaan ja välttämällä turhaa tulostamista. Syntyvä jäte lajitellaan ja kierrätetään. Opiskelijoita opastetaan toimimaan ympäristöystävällisesti. Järjestö pyrkii käyttämään kotimaisia, luomu- tai reilun kaupan tuotteita. Fuksiaisissa käytetään jätesäkkejä vain roskien keräämiseen.

Linkki on sitoutunut Reilun kaupan korkeakoulu -hankkeeseen ja on näin ollen tehnyt päätöksen siirtyä tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahviin ja teehen.

Ympäristön huomiointia seuraa hallituksen nimittämä ympäristövastaava. Linkki tavoittelee JYYn ympäristömerkkiä toimintavuodelle 2014.

Opiskelijoiden piristykseksi ainejärjestötilassa on huonekasveja.