Hallituksen kokous 17.10.2013

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 17.10.2013

Aika: 16.15

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Kalle Häkkänen, puheenjohtaja
Samuel Uusi-Mäkelä, vara-puheenjohtaja
Tomi Lundberg, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Milena Sjöblom, tapahtumavastaava
Jari-Matti Kankaanpää, tapahtumavastaava
Anna Kolehmainen, opiskeluvastaava
Riikka Vilavaara, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Anton Laurila, yritysvastaava

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:15.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdat 7. Tapahtumat, 8. Vuosijuhlat ja 9. Syyskokous. Hyväksytään esityslista muutoksineen.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Artur Kreisberg ja Milena Sjöblom.

5. Ilmoitusasiat

Jari-Matti Kankaanpää ilmoitti amanuenssi Markkasen lähettäneen sähköpostia, että laitoksen pikkujoulujen järjestelyt ovat vielä työn alla. Viestissä ilmeni, että henkilökunnan keskuudesta on tullut toivomus opiskelijoiden ja henkilökunnan erillisistä pikkujouluista. Hallitus oli sitä mieltä, että yhteiset pikkujoulut ovat henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvoistava perinne, jota tulisi jatkaa. Hallitus muotoilee asiasta kannaoton, jonka puheenjohtaja välittää laitokselle.

Riikka Vilavaara ilmoitti saaneensa Joni Launosen toiminnantarkastajaksi ja Kalle Häkkänen ilmoitti saaneensa Pieta Haataisen varatoiminnantarkastajaksi. Yhtä varatoiminnantarkastajaa vielä haetaan.

Artur Kreisberg ilmoitti käyneensä järjestösihteerin luona esittelemässä sääntömuutosehdotelman. Sihteeri lupasi katsoa ehdotuksen läpi ja kertoa sitten siitä mielipiteensä. Kreisberg ei ole saanut vielä vastausta asiasta.

6. Talousasiat

Artur Kreisberg kertoi fuksiaisten raha-asioista. Syrinxiltä tulee 149,81€ Escapen lipputuloja Linkille, joista 25,55€ menee Ynnälle rastien kuluihin.

Anton Laurila kertoi haalaritilauksen lähteneen. Haalareita on tilattu 35 kpl. Tilauksen pitäisi saapua joulukuussa.

7. Tapahtumat

Jari-Matti Kankaanpää kertoi YK:n kanssa järjestettävän risteilyn olevan 13.11. Milena Sjöblom on pyytänyt hinta-arvioita eri matkanjärjestäjiltä. Kankaanpää kertoi YK:n tapahtumavastaavan saaneen jo seitsemän kiinnostunutta järjestämässään kyselyssä. Virallinen ilmoittautuminen tapahtumaan järjestetään Linkin sivuille. Teemana on alustavasti folioristeily, mikä herätti hallituksessa keskustelua tapahtuman ympäristövaikutuksista.

Jari-Matti Kankaanpää kertoi saaneensa neljä ilmoittautunutta ATK-YTP. Dumpin vastausta yhteiskyyditykseen odotetaan. Hallitus pohti miten viime vuosina on tapahtumaan osallistuneita jäseniä tuettu rahallisesti. Päädyttiin ratkaisuun, jossa maksetaan osallistumismaksut sekä tuetaan matkakustannuksissa. Matkakustannusten tuen suuruus päätetään kun matkustustapa selviää.

Kalle Häkkänen esitti budjetoitavaksi 40€ ATK-YTP osallistumismaksuihin. Anna Kolehmainen ja Jari-Matti Kankaanpää kannattivat esitystä. Hyväksytään esitys ja budjetoidaan 40€ ATK-YTP osallistujamaksuihin.

Milena Sjöblom kertoi lähettäneensä usealle ainejärjestölle sitsikyselyjä. Osasta on tullut kieltäviä vastauksia sekä osasta ei ole vielä vastattu ollenkaan. Kyselyä jatketaan edelleen.

Milena Sjöblom kertoi, että Syrinxin suunnalta on kysytty haluaako Linkki heidän kanssaan mukaan järjestämään halloween-bileitä. Kalle Häkkäsen mielestä ajatus on hyvä, kunhan siitä ei tule Linkille suuria kustannuksia. Häkkönen kuitenkin pyysi kartoittamaan onko samalle ajankohdalle jo jokin toinen ainejärjestö järjestämässä vastaavaa tapahtumaa, jolloin toiseen samanlaiseen tapahtumaan osallistuminen ei olisi Linkin kannalta järkevää.

Anton Laurila kertoi, että MAL:n kanssa on suunniteltu sauna-iltaa. Sauna-ilta pyritään järjestämään viikolla 45. Lisäksi Laurila kysyi mihin aikaan Accenturen kanssa keväällä pohdittua excursiota järjestettäisiin. Excursio pyritään saamaan viikolle 48, mikäli Accenture maksaa edes osan matkakustannuksista. Muuten kustannukset bussin vuokraamisesta nousevat niin korkeiksi, että matkaa pitää harkita uudellen. Hallituksen keskuudesta nousi ehdotus Ynnän kysymisestä mukaan excursioon. Laurila kysyy Ynnältä asiaa.

Milena Sjöblom kysyi, että miten haalarimerkkikilpailun voittaja palkitaan. Artur Kreisberg ehdotti ruokalippuja. Hallitus kannatti ehdotusta.

Anna Kolehmainen kertoi, että laitoksen vaihtoilta järjestetään 28.10.

8. Vuosijuhlat

Kalle Häkkänen kysyi onko hallituksen keskuudessa halukkaita lähtijöitä TKO-älyn tai Sturm und Drangin vuosijuhliin. Häkkänen kertoi olevansa menossa molempiin tilaisuuksiin, mikäli kukaan muu ei ole menossa.

Koska kukaan muu hallituslainen ei ollut halukas lähtemään TKO-älyn vuosijuhlaan, Häkkänen valittiin lähtijäksi edustamaan Linkkiä.

Anton Laurila kertoi olevansa alustavasti kiinnostunut lähtemään Sturm und Drangin vuosijuhlaan. Hän kuitenkin vielä tarkistaa kalenterinsa.

Kalle Häkkänen esitti 50€ budjetointia Sturm und Drangin vuosijuhlaan. Summa sisältää yhden henkilön osallistumismaksun sekä lahjan. Hallitus kannatti Häkkäsen esitystä yksimielisesti. Päätetään budjetoida 50€ Sturm und Drangin vuosijuhlaan.

Kalle Häkkänen kertoi Dumpin vuosijuhlien olevan tulossa lähiaikoina. Kutsua tapahtumaan ei ole vielä tullut.

9. Syyskokous

Kalle Häkkänen kertoi ensi maanantain syyskokoukseen valmistautumisen olevan hyvällä mallilla. Kutsut kokoukseen on lähetetty ajoissa, toimintasuunnitelma on tehty, sääntömuutosehdotelma on tehty sekä tulo- ja menoarvio ensi vuodelle on miltei valmis.

Kalle Häkkänen esitti 60€ budjetointia syyskokouksen ruokaan. Hallitus kannatti Häkkäsen esitystä yksimielisesti. Päätetään budjetoida 60€ syyskokouksen ruokaan. Samuel Uusi-Mäkelä ja Anna Kolehmainen hoitavat kaupassa käynnin.

Keskusteltiin tulevan hallituksen kokoonpanosta. Riikka Vilavaara, Artur Kreisberg ja Samuel Uusi-Mäkelä ilmaisivat olevansa käytettävissä myös seuraavassa hallituksessa mikäli heidät yhdistyksen syyskokouksessa valitaan johonkin tehtävään.

10. META

Anna Kolehmainen kertoi saaneensa anonyymiltä linkkarilta palautetta pöytäkirjojen epämääräisyydestä. Anonyymin linkkarin mielestä pitäisi avata enemmän pöytäkirjoissa käytettyä ilmaisua ”hallitus keskusteli aiheesta”. Sihteeri pyrkii huomioimaan asian tulevaisuudessa paremmin.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 24.10.2013 kello 16:00, paikkana tietotekniikan projektitila Ag C226.1.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:36.

Vastaa