Hallituksen kokous 11.02.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 11.02.2014, numero 07

Aika: 16:00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, vara-puheenjohtaja
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Anna-Maria Laattala, jäsen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Riikka Vilavaara ja Matias Laitinen.

5. Ilmoitusasiat
Tapahtumavastaavat kertoivat tavanneensa muita tapahtumavastaavia luonnontieteellisen laskiaisen suunnittelun puitteissa.

Luonnontieteellinen laskiainen järjestetään 12.3. Majakoskella. Tapahtuman jatkot järjestetään ainakin Linkin osalta todennäköisesti Escapessa.

Linkin vastuulla on suunnitella ja tilata tapahtuman haalarimerkit sekä luoda tapahtumalle facebook-eventti.

Tapahtumavastaavat esittelivät hallitukselle luonnoksen tapahtuman haalarimerkistä.

Rahastonhoitaja Kreisberg tiedusteli tapahtumavastaavilta tilaako ja maksaako Linkki haalarimerkit. Laitinen vastasi, että Ynnä oli luvannut hoitaa kaiken rahaliikenteen, mutta lupasi kuitenkin tiedustella asiasta lisätietoja.

6. Talousasiat
Rahastonhoitaja kertoi, että laitoksen sponsorirahat ovat tulleet.

Yritysvastaava Tsvetkov raportoi, että Revcon on suostunut sponsorisopimukseen Linkki Jyväskylä Ry:n kanssa.

7. IT-tytöt
Anna-Maria Laattala piti Linkin hallitukselle perehdytyksen IT-tyttöjen toiminnasta ja tarkoitusperistä.

Laattala kertoi myös it-tyttöjen keskuudesta saamastaan palautteesta koskien elämää it-tiedekunnassa.

Laattala tämän lisäksi kertoi it-tytöille suunnittelemastaan internet-sivustosta ja kysyikin hallitukselta, suostuuko Linkki sponsoroimaan kyseiselle sivustolle hankittavaa domainia.
Hallitus keskusteli asiasta.
Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä ehdotti, että Linkki suostuisi sponsoroimaan it-tyttöjen oman nettisivuston domainia.
Hallitus pohti ehdotusta ja mietti sponsoroinnille ehtoa, että domainia sponsoroidaan niin kauan, kun it-tytöt suostuvat hoitamaan sivuston ylläpitoa.
Anna-Maria Laattala lupasi ottaa ainakin aluksi nettisivuston hallinnan kontolleen ja vakuutti, että lopettaessaan etsii tehtävään seuraajan.
Uusi-Mäkelä ehdotti, että Linkki suostuu sponsoroimaan it-tyttöjen sivuille it-tytot.net domainia neljäksi (4) vuodeksi. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

8. Sopoasiat
Varapuheenjohtaja puhui hallitukselle vertaistuesta ja pohti että, koska it-tytöt tarjoavat vertaistukea naisille, niin pitäisikö miehille tarjota jotain samankaltaista tukiryhmää tai tukihenkilöä. Hallitus pohti mahdollisuuksia asian kannalta ja harkittiin toisen sopovastaavan kaltaisen toimihenkilön hankkimista.
Päätettiin keskustella asiasta lisää myöhemmin.

Hallitus keskusteli saunomista sisältävien tapahtumien saunavuorokäytänteistä.

Sjöblom otti puheeksi kattilan huonekalujärjestyksen esteettömyyden. Puheeksi tuli myös yleisesti esteettömyys it-tiedekunnassa ja keskusteltiin siitä, pitäisikö Linkin ottaa kantaa esteettömyysasioihin it-tiedekunnassa. Laattala kertoi kokemuksistaan esteettömyysasioissa yliopistolla.

Kokouksessa nostettiin esille myös Linkin tapahtumien esteettömyys.

Varapuheenjohtaja mainitsi, että opintotuki nousee opintotukiuudistuksen myötä elokuussa indeksikorotuksen verran.

Laattala ehdotti, että Linkki järjestäisi opintomenestysillan. Laattala avasi opintomenestysillan ideaa hallitukselle ja hallitus päätti keskustella tapahtuman järjestämisestä myöhemmin tarkemmin.

Laattala poistui kohdassa 8
Rantakangas poistui kohdassa 8
Rantakangas palasi kohdassa 8

9. Linkin synttärit
Linkin syntymäpäiväjuhla järjestetään 27.2. Opinkivellä. Hallitus keskusteli syntymäpäivän mahdollisista tarjoiluista ja muista järjestelyistä koskien ko. tapahtumaa.
Rantakangas ehdotti, että budjetoidaan 160€ Linkin syntymäpäiväjuhlan tilavuokraan ja tarjoiluihin. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.
Budjetoidaan 160€ linkin syntymäpäivien tilavuokraan ja tarjoiluihin.

10. Linkin vappu
Laitinen esitteli luonnoksen Hämäläisen kanssa suunnittelemastaan Jyväsmetro-merkkistä.

Hallitus keskusteli mahdollisesta päivämäärästä Jyväsmetrolle. Esille nousivat sunnuntai 27.4. ja sitä seuraava tiistai 29.4. Vaihtoehtoja punnittiin ja sunnuntaita pidettiin parempana vaihtoehtona.

Pohdittiin Jyväsmetro- tai vappu-työryhmän perustamista.
Laitinen ehdotti työryhmän perustamista vapun suunnittelemiseksi. Ehdotusta pidettiin hyvänä.

Sihteeri kysyi hallituksen mielipidettä Jyväsmetron matkanjohtajien palkitsemisesta esimerkiksi ilmaisella metro-osallistumisella. Todettin, että asiaa on vielä aikaa harkita, mutta ajatus ilmaisesta metro-osallistumisesta matkanjohtajille sai myönteisen vastaanoton hallitukselta.

11. Palaute
Örnmark kertoi saaneensa sähköpostiinsa palautetta siitä, että kattilassa ei ollut maitoa.
Varapuheenjohtaja kommentoi, että maito kattilassa ei ole itsestäänselvyys vaan bonus.

Vilavaara poistui kohdassa 11.
Hämäläinen poistui kohdassa 11.

Pohdittiin toimenpiteistä maidonpuutteen suhteen.

Hallitus kokee, että ei kykene ennustamaan jäsenistön maidontarvetta ja tämän vuoksi maito on joskus loppu kattilasta.
Huomautettiin myös, että on ollut hetkiä, jolloin maitoa ei ole käytetty loppuun vaan se on kerennyt pilaantumaan.

Vilavaara palasi kohdassa 11.
Hämäläinen palasi kohdassa 11.

Liitteenä 1 olevassa palautteessa jäsen kertoi huolensa laitoksen aikeesta vähentää matematiikan vaatimuksia tutkintovaatimuksissa. Muutoksen opintosuunnitelmissa saattavat johtaa lineaarialgebran osaamisen puutteeseen, joka saattaa asettaa opiskelijoita eriarvoiseen asemaan maisterivaiheessa. Lisäksi palautteen antaja oli huolissaan matematiikan osaamistason vaihtelun vaikutuksesta tutkinnon arvoon. Hallitus keskusteli palautteesta.

Hallitus keskusteli myös tutkintosuunnitelmien työryhmien opiskelijaedustajien yhteystietojen ja halukkaiden haun näkymättömyydestä.
Pohdittiin virallisen kannanoton tarvetta asian tiimoilta.

Rantakangas ehdotti, että otettaisiin opiskelijaedustajiin yhteyttä ja pyydettäisiin heitä tulemaan mahdollisesti kokoukseen keskustelemaan asiasta.

Puheenjohtaja Uusi-Mäkelä kertoi pyytäneensä tiedekuntaneuvostolta  opetussuunnitelmia tarkasteltaviksi.

12. Vuosijuhlat
Linkki on saanut kaksi vuosijuhlakutsua.

Ensimmäinen koskee JYY:n 80-v. vuosijuhlia. Juhlaan osallistuminen maksaa 80€ JYY:n jäseniltä ja muilta 90€. Puheenjohtaja huomautti vuosijuhlien ajankohdan menevän päällekkäin instanssin kanssa.
Hallitus keskusteli, kenet Linkki haluaa lähettää edustamaan ko tapahtumaan. Örnmark ilmoittautui vapaaehtoiseksi JYY:n vuosijuhlaedustajaksi.
Vilavaara ehdotti että budjetoidaan 100€ JYY:n vuosijuhlalahjaan sekä osallistumiskuluihin.
Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin. Budjetoidaan 100€ JYY:n vuosijuhlalahjaan sekä osallistumiskuluihin.

Toinen Linkin saama vuosijuhlakutsu tuli Jyväskylän yliopiston kemistit ry:n 45-v. vuosijuhlaan. Osallistuminen ko. vuosijuhlaan maksaa 45€. Keskusteltiin siitä, kuka lähtisi edustamaan Linkkiä ko. juhlaan. Ehdotettiin että budjetoidaan 45€ osallistumismaksuun ja 20€ lahjan hankkimiseen.
Budjetoidaan yhteensä 65€ Jyväskylän kemistit ry:n vuosijuhlalahjaan sekä osallistumiskuluihin.

13. Kyykkä
Tapahtumavastaavat kertoivat, että MM-Kyykkä on tulevana lauantaina.
Laitinen tiedotti, että Linkillä on tällä hetkellä 6 pelaaja ilmoittautuneena, joista 1 henkilö on naistenjoukkueessa. Todettiin, että tällä hetkellä osallistujia on liian vähän ja päätettiin yrittää rekrytoida lisää osallistujia Linkin ulkopuolelta.

Keskusteltiin kyykkäosallistuien laskutuksesta ja muista järjestelyistä.

14. META
Hallitus keskusteli Linkin erinäisistä velvollisuuksista.

Rantakangas kertoi, että teekkarit olivat ottaneet häneen yhteyttä tiedustellen mahdollisesta yhteistyöstä, jos he päättävät järjestää excursion Jyväskylän suunnalla.
Hallitus keskusteli yleisesti yhteistyöstä excujen suhteen

Hallitus pohti omaa lähestyttävyyttään. Keskusteltiin myös ainejärjestötilan sekä Linkin tapahtumien ilmapiiristä. Keskusteltiin vaihtoehdoista, miten ilmapiiriä voisi parantaa.
Puhuttiin myös Kattilan ilmapiiriin vaikuttavista tekijöistä ja siitä, kuinka helppoa muiden on tulla sinne.

Tapahtumavastaava Laitinen kertoi, että Pedago ry oli ilmaissut halukkuutta sitsata Linkin kanssa.

15. Seuraava kokous
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdaksi maanantai 17.1. kello 16:00 paikassa Ag C226.1

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:45.

Vastaa