Hallituksen kokous 10.01.2012

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 10.1.2012

Aika: 15.20

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

 • Simo Haatainen, puheenjohtaja
 • Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
 • Kalle Häkkänen, rahastonhoitaja
 • Lauri Marttala, sihteeri
 • Samppa Hynninen, yritysvastaava
 • Matti Ahinko, yritysvastaava
 • Nina Koivula, tapahtumavastaava
 • Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
 • Artur Kreisberg, tiedottaja
 • Martti Hyvönen, opiskeluvastaava
 • Mikko Punkari poistui kohdassa 15.
 • Ville Alanen
 • Eetu Rantakangas

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Emma Lindfors ehdotti talousasioihin lisättäväksi IT-Tyttöjen tapaamisen budjetoinnin ja kohdan 17. ”Kulkuluvat, hallituskaapin avaimet, käytänneopetus” siirrettävän esityslistalle ylemmäksi kohdaksi 7. Martti Hyvösen aloitteesta ehdotetaan, että kohdan 16. kohtanimike ”ICTExpo” vaihdettaisiin ”Kevät Excuiksi”. Hyväksytään esityslistaan ehdotetut muutokset ja uudistettu kokouksen esityslista.

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Emma Lindfors ehdotti itseään ja Artur Kreisbergiä pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi. Hyväksytään Emma Lindfors ja Artur Kreisberg edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

– Linkin opiskelijatarrat

Lauri Marttala kertoi Linkin opiskelijakorttitarrojen olevan vähissä ja tiedustelevansa aikaisempia tarrahankintoja Anna-Maria Laattalalta.

– Opinkiven saunan avain

Simo Haatainen ilmoitti hakeneensa avaimen tänään 10.1. järjestettävää Opinkiven Fuksisaunaa varten.

– Fuksit

Nina Koivula muistutti uusien fuksien saapuneen eilen 9.1. Tänä keväänä fukseista peräti 15 oli naisia.

6. Talousasiat

– Fuksisaunan budjetointi

Simo Haatainen ehdotti, että Fuksisaunan ruokatarjoilua varten budjetoidaan 56,61 euroa. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan ehdotettu summa.

– IT-Tyttöjen tapaamisen budjetointi

IT-tytöt pitävät tapaamisen Lillukassa 16.1. Emma Lindfors ehdotti, että Linkki Jyväskylä ry budjetoisi IT-tyttöjen tapaamiseen 50 euroa. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan ehdotettu summa.

– Tilinkäyttöoikeus

Simo Haatainen ehdotti Linkki Jyväskylä ry:n tilinkäyttöoikeuden muuttamista siten, että puheenjohtaja Simo Haatainen, varapuheenjohtaja Emma Lindfors ja rahastonhoitaja Kalle Häkkänen saavat tilinkäyttöoikeudet ja edellisen vuoden puheenjohtajan Ville Lappalaisen sekä varapuheenjohtajan Jarkko Mäensivun tilinkäyttöoikeus poistetaan. Samalla ehdotetaan myös verkkopankkitunnuksien siirtämistä Kalle Häkkäselle ja Linkin Visa Electron korttien siirtämistä puheenjohtaja Simo Haataiselle, varapuheenjohtaja Emma Lindforsille ja rahastonhoitaja Kalle Häkkäselle siten, että tilin pääkäyttöoikeus on rahastonhoitaja Kalle Häkkäsellä ja sivuoikeudet puheenjohtaja Simo Haataisella ja varapuheenjohtaja Emma Lindforsilla. Hyväksytään ehdotukset sellaisenaan. Simo Haatainen muistuttaa Osuuspankin tarvitsevan hallituksen pöytäkirjan kopion sekä muutoksia koskevien henkilöiden henkilötunnukset. Lopuksi Simo Haatainen ehdotti budjetoitavaksi 15 euroa patentti- ja rekisterihallituksen muutosmaksua varten. Hyväksytään ehdotus, budjetoidaan ehdotettu summa ja sovitaan Simo Haataisen hoitavan muutosmaksun.

– Fuksiständin budjetointi

Simo Haatainen ehdotti budjetoitavaksi 32,99 euroa eilen 9.1. pidetyn fuksiständin karkkikulujen kattamiseen. Hyväksytään ehdotus ja budjetoidaan karkkirahat.

7. Kulkuluvat, hallituskaapin avaimet, käytänne opetus

Uusi hallitus täytti yliopiston kulkulupahakemukset puheenjohtajan johdolla. Sovittiin myös uusien hallituksen jäsenien pyytävän hallituskaapin avaimet väistyviltä hallituksen jäseniltä. Puheenjohtaja Simo Haatainen kertoi vielä hallituksen toimenkuvista, asemasta ja tehtävistä sekä yleisestä rahaliikenteestä. Tarkemmasta perehdytyksestä sovitaan kokouksen jälkeen hallitustehtävien asianomaisten kesken.

8. Haalarit

Emma Lindfors kertoi haalaritilauksessa ilmenneen virheen. XXXL-kokoiset haalarit näyttävät jääneen tilauksesta pois, vaikka tilauksen kokonaishaalarimäärä täsmää. Päätetään, että viime vuoden yritysvastaavana Emma Lindfors alkaa selvittämään virheen alkuperää yhdessä Santtu Viitasen kanssa. Todettiin, että jatkossa haalarimyyntiin tulee kiinnittää erityistä huolellisuutta.

9. Keskiviikon fuksitapahtuma

Emma Lindfors kertoi uusien kevään fuksien viikon ohjelmasta. Keskiviikkona 11.1. heille olisi sopiva tilaisuus järjestää jotain pientä tapahtumaa. Velvoitettiin Martti Hyvönen soittamaan ja kysymään Leena Hiltuselta, josko saisimme huomiseksi 11.1. tulevaisuudenoppimistilan käyttöömme tutorryhmiä varten. Siirrytään seuraavaan kohtaan, kunnes Martti Hyvönen on palannut.

Palataan kohtaan Martti Hyvösen suoritettua puhelunsa. Leena Hiltunen tulee avaamaan tulevaisuudenoppimistilan oven klo 10 ja fuksit saivat tilan käyttöönsä. Toimintaa järjestetään tutoreiden johdolla.

10. Baarikierros

Nina Koivula kertoi fuksien toivoneen baarikierrosta Jyväskylän anniskeluravintoloihin. Tutoreiden mukaan ensi perjantaina 13.1. olisi kiertoajelu, jonka jälkeen baarikierroksen voisi järjestää. Sovitaan Nina Koivulan toimivan baarikierroksen vastuuhenkilönä ja järjestetään baarikierros ensisijaisesti tutoreiden voimin.

Palataan kohtaan 9.

11. Viikonlopputapahtuma

Tutorit olivat ehdottaneet, että Linkki voisi järjestää Kattilassa tulevaksi viikonlopuksi pääasiassa fukseille suunnatun tapahtuman. Tapahtumassa tarjottaisiin esimerkiksi limsaa ja pitsaa. Hallitus jalosti ideaa lisäämällä tapahtuman puitteisiin elokuvien katselun. Päätettiin tutoreiden tiedottavat lauantain elokuvailtapäivästä fukseja ja Linkin ostavan tapahtumaan limsaa. Valitaan Anna Kolehmainen tapahtuman vastuuhenkilöksi. Simo Haatainen ehdotti, että budjetoidaan 20 euroa tapahtuman limsoja varten. Hyväksytään budjetointiehdotus.

12. IRC-Koulutus

Fukseille pitäisi järjestää IRC-koulutus. Päätetään, että Linkki järjestää tutoreiden johdolla fukseille IRC-koulutuksen. Koulutusta varten tutorit varaavat mikroluokkia fuksien aikatauluun sopiviin kohtiin.

13. Toimihenkilöt

Jaakko Pallari, Jyri Leinonen, Sini Kuhmonen, Artur Kreisberg, Samppa Hynninen ja Eetu Rantakangas ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa nykyisissä toimihenkilötehtävissään. Koska muita hakemuksia kyseisiksi toimihenkilöiksi ei ole hallituksen tietoon saapunut, valitaan vuodelle 2012 Jaakko Pallari webmasteriksi, Jyri Leinonen graafikoksi, Sini Kuhmonen KV-vastaavaksi, Artur Kreisberg ympäristövastaavaksi, Samppa Hynninen MAL-yhdyshenkilöksi ja Eetu Rantakangas Ahref-lehden päätoimittajaksi. Mikko Punkari ilmoitti hallitukselle halukkuudestaan ottaa vastaan liikuntavastaavantehtävät. Valitaan Mikko Punkari alkavan vuoden liikuntavastaavaksi. Sopo-vastaavan tehtäviin ei ole tullut yhtään hakemusta, mutta tehtävä olisi tärkeä. Koska muita halukkaita ei ole ilmaantunut, hallitus valitsee Simo Haataisen ottamaan toimihenkilön tehtävät vastaan. Simo Haatainen tiedustelee Immanuel Anjamin halukkuutta jatkaa alumnivastaavan toimissa. Eetu Rantakangas kertoi Heikki Pitkäsen ilmaisseen alustavan halukkuutensa toimistovastaavan toimeen. Simo Haatainen kysyy myös Heikki Pitkäseltä tarkempaa kantaa toimihenkilöksi ryhtymisestä. Hallitus palaa mahdollisiin toimihenkilövalintoihin, jos lisähakemuksia tulee.

Simo Haatainen käytti tilaisuutta hyväkseen ja muistutti Martti Hyvöstä opiskeluvastaavan toimenkuvaan kuuluvasta opiskelutilan valvonnasta sekä Artur Kreisbergiä jäsenrekisterin ylläpidosta tiedottajan osatyönä. Tapahtuma- ja yritysvastaavien aloitteesta tarkastellaan myös mahdollisuutta kerätä halukkaita toimihenkilöitä pysyviin tapahtuma- ja yritystiimeihin entisten työryhmien korvaajina.

14. Lumifutispuulaaki

Mikko Punkari kertoi jokavuotisen lumifutispuulaakin tulevan taas. Mikko Punkari ehdottaa, että Linkki Jyväskylä ry osallistuisi puulaakiin omalla joukkueella. Joukkuemaksu on 150 euroa, jonka Linkki maksaisi. Joukkueen osallistujat maksaisivat viiden euron osallistumismaksun Linkille ja lisäksi JYY:ltä haettaisiin liikunta-avustusta suoraan Linkki Jyväskylä ry:lle. Näin Linkille aiheutuvat kulut saataisiin aika hyvin korvattua. Päätetään osallistua puulaakiin ja budjetoidaan 150 euroa. Velvoitetaan Mikko Punkari toimimaan puulaakijoukkueen vastuuhenkilönä.

15. MM-Kyykkä 2012

MM-kyykkään tarvittaisiin bussikyyti. Sovitaan, että tapahtumavastaavat ovat Ynnä ry:hyn yhteydessä yhteisen bussikyydin tiimoilta.

16. Haalarinkorkkausitsit

Ollaan yhteydessä Dumpin ja YK:n hallituksiin heidän sitsisuunnitelmiensa osalta. Lauri Marttala viime vuoden tapahtumavastaavana selvittää olemassa olevat suunnitelmat ja ohjeistaa sen jälkeen nykyisiä tapahtumavastaavia.

17. Kevät Excu

Matti Ahinko kertoi Helsingissä olevasta ICTExposta. Tapahtuma olisi huhtikuussa ja sopisi hyvin Linkin kalenteriin. Tapahtuman yhteyteen olisi mahdollista järjestää helposti myös yritysexcuja. Sovitaan että yritysvastaavat Matti Ahinko ja Samppa Hynninen alkavat valmistella Helsingin reissua.

18. META

Samppa Hynninen kertoi MAL:in talviseminaarin olevan helmikuun alussa. Kyseisessä tapahtumassa MAL mm. valitsee opiskelijaedustajiston. MAL:ilta oli tullut Linkille kolme kutsua, joista Samppa Hynninen MAL-yhdyshenkilönä aikoo käyttää yhden. Muita osallistujia mietitään.

Simo Haatainen tiedottaa webmasteria hallituksen sähköpostiosotteiden päivittämisestä.

Eetu Rantakangas muistutti, että Jyväsmetron haalarimerkkejä voisi alkaa jo nyt suunnittelemaan, jotta säästyttäisiin edellisvuosien kiireiltä.

19. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 17.1. tiistaina klo 16 neuvotteluhuoneessa Ag C226.1.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.51.

Vastaa