Hallituksen kokous 21.3.2012

Hallituksen kokous 21.3.2012

Aika: 16.00

Paikka: Ag C226.1

Paikalla:

Simo Haatainen, puheenjohtaja
Emma Lindfors, varapuheenjohtaja
Lauri Marttala, sihteeri
Matti Ahinko, yritysvastaava
Samppa Hynninen, yritysvastaava
Anna Kolehmainen, tapahtumavastaava
Nina Koivula, tapahtumavastaava
Artur Kreisberg, tiedottaja
Martti Hyvönen, opiskeluvastaava
Mikko Punkari, liikuntavastaava
Heikki Salo, saapui kohdassa 5, poistui kohdassa 10

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja aloitti kokouksen kello 16.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdaksi 14. nimike ’Kurssipalautekyselylomake’. Hyväkstytään esityslista lisäyksineen.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Simo Haatainen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Samppa Hynnistä ja Martti Hyvöstä. Valitaan Hynninen ja Hyvönen edellämainittuihin tehtäviin.

5. Ilmoitusasiat

Emma Lindfors oli eilen opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksessa. Kokouksessa oli käsitelty Jyväskylän yliopiston ja valtakunnalliseen yliopistoverkon opiskelijapalautejärjestelmiä ja niihin liittyviä kokemuksia, erään pro gradu työn pohjalta. Kokouksessa oli tullut esille hyviä huomioita ja varsinkin yhteisiä palautteen keräys ja käsittelyprosesseja peräänkuulutettiin.

Samppa Hynninen mainitsi viime perjantaina 16.3. pidetyn tenttisaunan. Tapahtuma oli sujunut hyvin ja saanut positiivista palautetta. Samankaltaisia saunailtoja voi siis ilmestyä kalenteriin myös tulevaisuudessa.

Mikko Punkari kertoi edellisestä laitoskokouksesta ja siellä käsitellyistä asioista. Kokouksen pohjalta Punkari oli aloittanut keräämään mielipiteitä mahdollisista kurssimuutoksista ja erilaisten opiskelukurssien ulkopuolisten oppimiskokemusten todentamisesta.

Emma Lindforsin mukaan hallitussähköpostilistalle oli tullut viesti ansioituneiden urheilijoiden palkitsemismahdollisuudesta. Hallituksen tiedossa ei ole yhtään Linkki Jyväskylä ry:n jäsentä, joka olisi viime vuoden SM-tason urheilija. Tästä syystä sähköpostiviesti ei johda hallituksen puolesta lisätoimiin.

Emma Lindfors muistutti hallituslaisia vastaamaan tiedekunnan järjestämään opintokyselyyn.

6. Talousasiat

Simo Haatainen tiedotti muuta hallitusta viime vuoden tilinpäätöksen valmistumisprosessista. Tilinpäätös on hyvällä mallilla ja toiminnantarkastajiin on jo oltu yhteydessä toiminnantarkastuksen aloituksen tiimoilta.

7. Instanssi 2013 / Heikki Salo

Tämän vuoden Instanssityöryhmän vetäjä Heikki Salo tuli kertomaan ensi vuoden Instanssin sponsorimahdollisuuksista. Instanssin vakiintuessa, uusien sponsoreiden kuvioita voisi hieman tarkentaa ja jakaa erilaisiin ryhmiin. Yrityksiä ja sponsoreita on tähän asti ollut kivasti mukana, mutta eri toimijat pystyvät ja ovat halukkaita tukemaan tapahtumaa eriasteisesti ja eri tavoin. Esimerkiksi osa firmoista voisi panostaa enemmänkin tapahtuman järjestämiseen kuin nyt. Nykyiset sponsorisopimukset kuitenkin pakottavat asettamaan yhteistyökumppanit niinsanotusti samalle viivalle. Kokouksessa keskusteltiin ensi vuoden Instanssista ja Instanssin järjestämisestä sekä yhteistyökuvioista yleensäkin. Ensi vuoden Instanssityöryhmää silmälläpitäen tämän vuoden työryhmä on päättänyt esittää Simo Haataista seuraavan työryhmän vetäjäksi. Hallitus päättää valita Instanssityöryhmän esityksen mukaisesti Simo Haataisen ensi vuoden työryhmän johtoon.

8. Risteily (?)

Nina Koivula kertoi uusimpia kevätristeilyn uutisia. Yhdistyneet Kieltenlukijat olivat kyselleet Tallinnan risteilyn tarjouksia Tallinkilta. Mahdolliset risteilyt olivat kaikki olleet K-21 -risteilyjä, jotka eivät ainejärjestöille tule kysymykseen. YK oli kovin epävarma, lähtevätkö he enää ollenkaan tänä kevään risteilylle. Hallitus keskusteli risteilystä ja päätti, että tällä hetkellä Ynnä ry:n suunnittelema päiväristeily Tallinnaan vaikuttaisi kaikkein varteenotettavimmalta vaihtoehdolta. Hallitus kuitenkin haluaa tutkia YK:n kanssa yhteistä risteilyä jälleen ensi syksynä.

9. Kyykkää 27.3.

Dumppi ry, Ynnä ry, Syrinx ry ja Radikaali ry olivat ehdottaneet kyykkäiltaa. Linkki Jyväskylä ry:ltä ei toivottu sinällään mitään järjestelytoimenpiteitä, mutta sen sijaan mainostusapua ja mahdollisesti kyykkätavaroiden lainausta toivottiin. Hallitus valtuuttaa tapahtumavastaavat hoitamaan kyykkäillan vaatimat toimenpiteet.

10. Vappu/JM

Ynnä ry oli varannut oman vappusaunansa Kaijalanniemeen. Eli yhteinen vappusauna ei nyt onnistu, kun Linkki Jyväskylä ry on varannut itselleen jo City-saunan. Kokouksessa keskusteltiin vapun järjestämisestä ja vappuviikon aikataulusta. Päätetään siirtää sauna maanantaille 30.4., jotta helpotettaisiin sunnuntain Jyväsmetro-aikataulua ja Ynnä ry:n kanssa tehtävää yhteistyötä. Näillä näkymin sunnuntaina 29.4. pidetään Linkin vappupiknik, Jyväsmetro ja Ynnä ry:n Pro Wapun kanssa yhteiset jatkobileet Freetimessä. Bar Bra oli kieltäytynyt jo sovituista jatkobileistä sunnuntaille, joten juhlat oli siirretty Freetimeen.

Heikki Salo jatkoi Jyväsmetro-asiaa kertomalla, että viime vuonna lanseerattujen Jyväsmetro-nettisivujen domainit ovat menossa vanhaksi. Hallitus päättää budjetoida 30 euroa eri domainien ostamista varten.

11. Alumni-ilta

Emma Lindfors nosti esille Linkki Jyväskylä ry:n nykyisellään olemattoman alumnitoiminnan. Anna-Maria Laattala oli ehdottanut, että alumnitoiminnan voisi ns. rykäistä kunnolla käyntiin alumni-illan muodossa. Laattala ja Immanuel Anjam ovat alkuunsa alkaneet suunnittelemaan iltaa ja ovat jo kaavailleet Opinkiven saunan varausta sekä noin 300:n euron budjettia. Kokous keskusteli ideasta ja hallituksen jäsenet kertoivat monia eriäviäkin mielipiteitä ehdotukseen liittyen. Esille nousi myös Linkki Jyväskylä ry:n asema Tietotekniikan laitoksen alumnien suhteen. Ainejärjestön ulkopuolisista rahoitusmahdollisuuksista keskusteltiin niinikään. Hallituksen jäsenet tiesivät nimetä monta mahdollista alumnitapahtumista kiinnostunutta suurempaa järjestöä. Keskustelun tuloksena hallitus kannattaisi idean kaltaisiin alumnitapahtumiin kysyttävän myös rahoitusmahdollisuuksia tietotekniikan laitokselta. Laattalan toivottiinkin ottavan yhteyttä myös kyseisiin tahoihin. Hallitus lupaa auttaa varsinkin varsinaisten järjestelyjen suhteen siinä missä Laattala ja Anjam apua tarvitsevat.

12. Yhdistyksen nimenkäyttö

Viime aikaisten tapahtumien perusteella hallitus otti keskustelunaiheeksi yhdistyksen nimenkäyttöoikeuden. Pitkällisten keskustelujen jälkeen, aiheen keskiössä ollutta ’Linkki’ yhteisöä pyydetään jälleen tekemään ero viralliseen Linkki Jyväskylä ry:hyn. Asiaan palataan myöhemmissä kokouksissa ja yhdistyksen kevätkokousessa, jos siihen nähdään aihetta.

13. Avointyöpaikka.fi -emaili

Linkki Jyväskylä ry:n hallitussähköpostilistalle oli tullut varsin epämääräinen mainosviesti. Viestissä Linkille tarjottiin mahdollisuutta mainostaa Avointyöpaikka.fi sivustoa omissa viestimissään. Hallitus laittaa vastapallona avointyöpaikka.fi yrittäjälle mahdollisuuden allekirjoittaa Linkin sponsorisopimuksen, jonka jälkeen myös normaali sponsorimainonta tulee kyseeseen.

14. Kurssipalautekyselylomake

Martti Hyvönen esitteli taloustieteen laitoksen amanuenssin tekemän kurssipalautekyselylomakeversion (liite 1). Hyvönen ja edeltävät tiedekunnan opintovastaavat ovat aikaisemmin joutuneet tekemään jokaista kurssia ja vuotta varten uudet ja omat kyselylomakkeet. Hyvönen haluaisi näin standardisoida ehdottamansa version yleiseksi kurssipalautelomakkeeksi. Hyvönen kysyy muulta hallitukselta ja jäsenistöltä kommentteja lomakkeeseen liittyen ja, kun lomake näyttää hyvältä, alkaa hän sitä käyttämään. Hallitus kehui Martti Hyvösen aloitteellisuutta ja kyselylomakeideaa.

15. META

Matti Ahinko jatkoi viime kokouksessa puheeksi tullutta toisen graafikkotoimihenkilön valintaa. Samir Aissa Baccouche oli ilmaissut halukkuutensa ryhtyä toimihenkilöksi, joten siirretään toisen graafikkotoimihenkilön käsittely seuraavaan kokoukseen.

Seuraavaksi kokouksessa keskusteltiin liikunta-asioista. Yliopiston sisäurheilusalin avain on ollut viime vuoden liikuntavastaava Ville Alasen hallussa tähän asti. Koska Alanen ei ole enää liikuntavastaava eikä käy enää usein itse pelaamassa, pitäisi avain siirtää toisen henkilön haltuun. Puheenjohtaja käsittelee asiaa Alasen ja muiden liikunnan puitteissa aktiivisten Linkin jäsenten kesken. Mikko Punkari jatkoi liikunta-aihetta mainostamalla 14.4. pidettävää lentopallopuulaakia. Punkari oli yrittänyt kerätä joukkuetta kasaan, mutta vielä ei tarpeeksi halukkaita ollut löytynyt. Jos joukkue saadaan kasaan, tulee asia tarkempaan käsittelyyn tulevissa kokouksissa.

Kokouksen lopuksi keskusteltiin tulevasta yhdistyksen kevätkokouksesta. Aikataulu olisi hyvä pitää sellaisena, että saunomisen voisi aloittaa noin kello 20.00.

16. Seuraava kokous

Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 28.3. kello 16.00 kokoustila Ag C226.1:ssä.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.50.

Vastaa