Hallituksen kokous 04.03.2014

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 04.03.2014, numero 10

Aika: 08:30

Paikka: Jyväskylän keskustan coffee house

Paikalla:
Samuel Uusi-Mäkelä, puheenjohtaja
Riikka Vilavaara, varapuheenjohtaja, poistui kohdassa 8
Milena Sjöblom, sihteeri
Artur Kreisberg, rahastonhoitaja
Niko Hämäläinen, tapahtumavastaava
Matias Laitinen, tapahtumavastaava saapui kohdassa 5
Riikka Valtonen, opiskeluvastaava, poissa
Otto Örnmark, tiedottaja
Nikolay Tsvetkov, yritysvastaava
Eetu Rantakangas, yritysvastaava
Nico Foxell, kv-vastaava, jäsen
Aleksi Murtojärvi, graafikko, jäsen, saapui kohdassa 4

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 08:31.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

Murtojärvi saapui.

4. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
(Käsiteltiin kohdan 5. Ilmoitusasiat jälkeen.)
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Vilavaara sekä Tsvetkov.

5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja ehdotti, että pidämme kokoustauon aamupalan hakemisen ajaksi.
Ehdotusta kannatettiin. Pidetään kokoustauko alkaen kello 8:33.
Päätetään kokoustauko kello 8:45.

Hämäläinen kertoi, että tänään on ”haalarit mäkeen”-tapahtuma. Laitinen kehotti kaikkia paikallaolijoita saapumaan paikalle.
Varapuheenjohtaja kysyi, onko tapahtumalle suunniteltu ”after ski”:tä. Tapahtumavastaavat vastasivat, että mahdollinen epävirallinen jatkopaikka varmistuu luultavasti tapahtuman aikana. Hämäläinen uteli, onko Linkillä pulkkaa. Muu hallitus informoi Hämäläistä Linkin liukurista.

Laitinen kertoi Luonnontieteellisen laskiaisen ilmoittautumiskannan aukeavan keskiviikkona kello 16:00. Tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen on toistaiseksi sujunut mutkitta.
Varapuheenjohtaja tiedusteli, miksi laskiaisessa ei ole erikseen miesten saunavuoroa. Tapahtumavastaavat kertoivat tämän olleen järjestävien tahojen enemmistön päätös.
Hallitus keskusteli asiasta kiivaasti.

Sihteeri huomautti, että kokouksella oli vielä käsittelemättä kohta 4. pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
Puheenjohtaja ehdotti, että kohta 4. käsitellään kohdan 5. jälkeen. Päätetään käsitellä kohta 4. pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat kohdan 5. ilmoitusasiat jälkeen.

Rantakangas kertoi, että instanssimaisen iloinen internetiltapäivä oli viime viikonloppuna. Rantakangas kuvaili tapahtumaa onnistuneeksi. Paikalla oli ollut toistakymmentä henkilöä.

Puheenjohtaja kertoi saaneensa laitokselta vastauksen laitoksen ja Linkin yhteisistä keskustelutilaisuuksista. Laitoksen edustajat olivat ottaneet ehdotuksen positiivisin mielin vastaan. Ensimmäinen kokous olisi tarkoitus järjestää jo perjantaina 7.3. kello 11:00. Puheenjohtaja ehdotti, että kokouksen mahdollisesta sisällöstä keskusteltaisiin kohdassa 8. META.

Laitinen kertoi Murtojärven lupautuneen dj:ksi luonnontieteelliseen laskiaiseen.

Tapahtumavastaavat kertoivat, että Dumpin ja YK:n kanssa järjestettävä yhteinen vappusauna pidetään näillä näkymin toukokuun puolella.

Varapuheenjohtaja kertoi menevänsä tänään puhumaan häirintäasioista hyviksen kanssa.

Laitinen ilmoitti, että Linkin syntymäpäivät menivät hyvin. Ohimennen kuultua: kakku oli ollut yllättävän hyvää.

Murtojärvi kertoi toimineensa Linkin graaffikkona aktiivisesti instanssin grafiikkojen suunnittelussa.

Tapahtumavastaavat ilmoittivat aikovansa aloittaa Jyväsmetron suunnittelun tällä viikolla.

Siirrytään kohtaan 4. pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

6. Talousasiat
Taloudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kyykkä-maksuista kaikki paitsi 1 ovat saapuneet tilille.

Rahastonhoitaja kertoi hoitaneensa vuosijuhlamaksujen maksamisen.

Rahastonhoitaja Kreisberg ehdotti, että budjetoidaan 51,80€ aamupalakokouksen tarjoiluihin. Päätetään budjetoida edellä mainittu summa aamupalakokouksen tarjoiluihin.

Varapuheenjohtaja tiedusteli yritysvastaavilta, onko uusia yhteistyösopimuksia solmittu tai yritetty solmia. Tsvetkov vastasi, että suunnitelmia on, mutta sopimukset ovat vielä työn alla.

7. Toimihenkilöt
Nimetään Niko Mononen Linkin liikuntavastaavaksi.

Varapuheenjohtaja muistutti, että toimihenkilöille tulee ohjata heille kuuluvat sähköpostit. Puheenjohtaja lupasi varmistaa asian webmasterilta.

8. META
Puheenjohtaja ehdotti, että hallitus pohtisi, mitä asioita tulisi ottaa keskustelun alle laitoksen kanssa tulevassa tapaamisessa.
Rantakangas ehdotti, että paikalle menevät henkilöt informoisivat laitoksen henkilökuntaa siitä, mitä Linkki on jo tällä hallituskaudessa saanut aikaan.

Linkin edustaja OPKE-ryhmässä oli noussut esille laitoksen edustajan lähettämässä sähköpostissa. Sähköpostissa oli pohdittu, tulisiko yhdyshenkilöä välillä vaihtaa.
Hallitus pohti mahdollisen varahenkilön nimittämistä varsinaisen edustajan rinnalle, jotta varsinaisen edustajan ollessa estynyt pääsemästä kokouksiin, voisi varahenkilö sijaistaa häntä.
Keskustelun lomassa nousi ajatus mainita siitä, että kyseisiin kokouksiin ja muihin tapahtumiin olisi hyvä olla nykyistä pidempi varoaika.

Ehdotettiin, että pyydettäisiin tieto mahdollisimman monesta opiskelijajäsenestä, joka on mukana opetuksen muokkaamisessa. Myöskin valintamenettelyistä haluttaisiin lisätietoa.
Hallitus keskusteli siitä, millaisia edellytyksiä Linkin edustajalla OPKE-ryhmässä tulisi olla.
Hallitus päätti siirtää puheen mahdollisesta edustajan vaihdosta sekä varajäsenestä aikaan, kun laitokselta on saatu lisätietoa mahdollisen jäsenen valintaperusteista.

Hallitus keskusteli laitoksen järjestämästä palautuskeskustelu-tapahtumasta.
Tsvetkov ehdotti, että Linkki voisi järjestää palautekeskustelua varten anonyymin opintokyselyn.
Aikarajoitteiden takia harkittiin myös mahdollisen suppeamman anonyymin kyselyn tekemisestä, jotta palaute ehtisi laitoksen palautekeskusteluun ajoissa.
Tsvetkov muistutti hallitusta siitä, että kyselyitä tehtäessä tulisi huomioida kysymysten johdattelevuus tarkasti.

Hallitus keskusteli palautekeskustelun mahdollisesta ajankohdasta. Päätettiin toivoa, että laitos ehdottaisi ajankohtaa palautekeskustelulle ja huomioisi ajankohtaa miettiessään, että se ei osuisi päällekkäin yleisten tenttipäivien kanssa ja että kellonaika asetettaisi niin, että suurin osa opiskelijoista pystyisi todennäköisimmin osallistumaan keskusteluun.

Hallituslaiset kokivat, että keskustelutapaamisessa tulisi pyytää laitosta informoimaan Linkin hallitusta tutor-valinnoistaan aikaisemmin. Hallitus keskusteli aiheesta.
Aiheeseen liittyen Örnmark kertoi ”Linkin tutor-koulutus” -materiaalien olevan jo työn alla.

Puheenjohtaja kertoi, että Linkin sääntömuutos ei ole mennyt läpi, koska sääntömuutoksessa ei lukenut, että linkin kunniajäsenyys on elinikäinen.
Varapuheenjohtaja informoi hallitusta siitä, että Linkillä ei ole tällä hetkellä yhtään kunniajäsentä, vaikka tässä erheellisessä käsityksessä moni jäsen ja muu taho tuntui olevan.
Puheenjohtaja ilmoitti saaneensa tiedon, että PRH:n ilmoitukseen voi vastata sähköpostilla ja kertoa Linkin hyväksyvän muutoksen kunniajäsenyyden elinikäisyydestä.
Keskusteltiin kunniajäsenten nimittämismahdollisuudesta.
Sihteeri kysyi, voiko hallitus päättää muutosehdotuksesta sääntömuutokseen ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä asiasta. Puheenjohtaja lupasi selvittää asian.

Laitinen mainitsi laitoksen kanssa puhuttavien asioiden joukkoon sopivaksi myöskin sopoasiat, joihin Linkki on kiinnittänyt viime aikoina huomiota.

Sihteeri mainitsi, että tapaamiseen menevät henkilöt voisivat kertoa laitoksen edustajille siitä, mihin suuntaan Linkki aikoo tänä toimikautena toimintaansa kehittää.
Erikseen mainittiin tutortoiminnan sekä edunvalvonnan kehittäminen.

Varapuheenjohtaja mainitsi, että laitoksen henkilökunnan kanssa voisi puhua mahdollisen atk-luokan varaamisesta tai muista järjestelyistä edistämään opiskelijoiden omaehtoista opiskelua.
Hallitus keskusteli aiheesta. Keskusteltiin myös ohjauksen tarpeellisuudesta ko. opiskeluun liittyen.

Vilavaara poistui.

Hallitus keskusteli teekkareiden informoimisesta yhteisen saunatapahtuman saunomissäännöistä.

Kreisberg poistui.

Örnmark toivoi, että erinäisten tapaamisten sekä tapahtumien järjestäjät muistaisivat päivittää korppi-kalenteria.

Kreisberg palasi.

Tapahtumavastaavat kertoivat, että 10.4. olisi tarkoitus järjestää sitsit Pedagon ja Janon kanssa Freetimessä. Mahdollisuudesta järjestää sitsien jatkot poikkitieteellisissä haalaribileissä on lähetetty tiedusteluviestiä järjestäville tahoille.

Laitinen tiedusteli paikalla olevien kiinnostusta Jyväsmetron matkanjohtajuuteen. Rantakangas ilmoitti kiinnostuneisuutensa ja Murtojärvi kertoi harkitsevansa asiaa.

Sihteeri tiedusteli kevätkokouksen järjestämisen ajankohtaa. Sääntöjen mukaan kevätkokous tulee järjestää maalis-huhtikuussa. Kreisberg ehdotti, että kevätkokous järjestettäisiin huhtikuun puolenvälin tienoilla. Ehdotus sai kannatusta.
Puheenjohtaja ehdotti, että seuraavan kokouksen pöytäkirjaan laitetaan oma kohta kevätkokoukselle.
Kreisberg muistutti hallitusta siitä, että hallituksen vastuuvapaudesta ei saa äänestää sen hallituksen jäsenet, jota vastuuvapaus koskee.

Sihteeri tiedusteli, mitä kv-rintamalle kuuluu. Foxell kertoi, että kv-rintamalla ei ole tapahtunut mitään uutta.

9. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 11.03. kello 10.00 paikassa Ag C226.1.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 09:56.

Vastaa